Yuēhànfúyīn 19:12

12 Cóngcǐ Bǐlāduō xiǎng yào shìfàng Yēsū . wúnaì Yóutaìrén hǎn zhe shuō , nǐ ruò shìfàng zhège rén , jiù bù shì Gāisǎ de zhōngchén . ( yuánwén zuò "péngyou" ) fán yǐ zìjǐ wéi wáng de , jiù shì beìpàn Gāisǎ le .