Yuēhànfúyīn 19:13

13 Bǐlāduō tīngjian zhè huà , jiù daì Yēsū chūlai , dào le yī gè dìfang , míng jiào Pūhuáshí chù , Xībóláihuà jiào Èbādà , jiù zaì nàli zuò táng .