Yuēhànfúyīn 19:15

15 Tāmen hǎn zhe shuō , chúdiào tā , chúdiào tā , dìng tā zaì shízìjià shàng . Bǐlāduō shuō , wǒ kĕyǐ bǎ nǐmen de wáng dìng shízìjià má . Jìsīzhǎng huídá shuō , chúle Gāisǎ , wǒmen méiyǒu wáng .