Yuēhànfúyīn 19:23

23 Bīng dīng jìrán jiāng Yēsū déng zaì shízìjià shǎng , jiù ná tāde yīfu fēn wéi sì fēn , mĕi bīng yī fēn . yòu ná tāde lǐ yī . zhè jiàn lǐ yī , yuán shì méiyǒu fèng ér , shì shǎng xià yī piān zhī chéng de .