Yuēhànfúyīn 19:31

31 Yóutaìrén yīn zhè rì shì yùbeì rì , yòu yīn nà ānxīrì shì gè dà rì , jiù qiú Bǐlāduō jiào rén dǎduàn tāmende tuǐ , bǎ tāmen ná qù , miǎndé shī shǒu dàng ānxīrì liú zaì shízìjià shàng.