Yuēhànfúyīn 19:38

38 Zhèxie shì yǐhòu , yǒu Yàlìmǎtaì rén Yūesè , shì Yēsū de méntǔ , zhī yīn pà Yóutaìrén , jiù ànàn de zuò méntǔ , tā lái qiú Bǐlāduō , yào bǎ Yēsū de shēntǐ lǐng qù . Bǐlāduō yún zhún , tā jiù bǎ Yēsū de shēntǐ lǐng qù le .