Yuēhànfúyīn 19:6

6 Jìsīzhǎng hé chāiyì kànjian tā , jiù hǎn zhe shuō , déng tā shízìjià , déng tā shízìjià . Bǐlāduō shuō , nǐmen zìjǐ bǎ tā dìng shízìjià bā . wǒ chá bù chū tā yǒu shénme zuì lái .