Yuēhànfúyīn 2:11

11 Zhè shì Yēsū suǒ xíng de tóu yī jiàn shénjī , shì zaì Jiālìlì de Jiāná xíng de , xiǎn chū tāde róngyào lái . tāde méntǔ jiù xìn tā le .