Yuēhànfúyīn 20:15

15 Yēsū wèn tā shuō , fùrén , wèishénme kū , nǐ zhǎo shuí ne . Mǎlìyà yǐwéi shì kān yuán de , jiù duì tā shuō , xiānsheng , ruò shì nǐ bǎ tā yí le qù , qǐng gàosu wǒ , nǐ bǎ tā fàng zaì nàli , wǒ biàn qù qǔ tā .