Yuēhànfúyīn 20:17

17 Yēsū shuō , búyào mō wǒ . yīnwei wǒ hái méiyǒu shēng shǎng qù jiàn wǒde fù . nǐ wǎng wǒ dìxiōng nàli qù , gàosu tāmen shuō , wǒ yào shēng shǎng qù , jiàn wǒde fù , yĕ shì nǐmen de fù . jiàn wǒde shén , yĕ shì nǐmen de shén .