Yuēhànfúyīn 20:19

19 Nà rì , ( jiù shì qī rì de tóu yī rì ) wǎnshang , méntǔ suǒ zaì de dìfang , yīn pà Yóutaìrén , mén dōu guān le . Yēsū lái zhàn zaì dāngzhōng , duì tāmen shuō , yuàn nǐmen píngān .