Yuēhànfúyīn 20:2

2 Jiù pǎo lái jiàn Xīmén Bǐdé , hé Yēsū suǒ aì de nàge méntǔ , duì tāmen shuō , yǒu rén bǎ zhǔ cōng fùnmù lǐ nuó le qù , wǒmen bù zhīdào fàng zaì nàli .