Yuēhànfúyīn 20:25

25 Nàxiē méntǔ duì tā shuō , wǒmen yǐjing kànjian zhǔ le . Duōmǎ què shuō , wǒ fēi kànjian tā shǒu shàng de déng hén , yòng zhítou tàn rù nà déng hén , yòu yòng shǒu tàn rù tāde lē páng , wǒ zǒng bù xìn .