Yuēhànfúyīn 20:31

31 Dàn jì zhèxie shì , yào jiào nǐmen xìn Yēsū shì Jīdū , shì shén de érzi . bìngqiĕ jiào nǐmen xìn le tā , jiù kĕyǐ yīn tāde míng dé shēngmìng .