Yuēhànfúyīn 21:11

11 Xīmén Bǐdé jiù qù , ( huò zuò "shǎng chuán" ) bǎ wǎng lá dào àn shǎng , nà wǎng mǎn le dàyú , gōng yī bǎi wǔ shí sān tiaó . yú suī zhèyàng duō , wǎng què méiyǒu pò .