Yuēhànfúyīn 21:15

15 Tāmen chī wán le zǎofàn , Yēsū duì Xīmén Bǐdé shuō , Yuēhàn de érzi Xīmén , ( Yuēhàn Mǎtaì shí liù zhāng shí qī jiē chēngYuēná ) nǐ aì wǒ bǐ zhèxie gēng shēn má . Bǐdé shuō , Zhǔ a , shì de . nǐ zhīdào wǒ aì nǐ . Yēsū duì tā shuō , nǐ wèiyǎng wǒde xiǎo yáng .