Yuēhànfúyīn 21:16

16 Yēsū dì èr cì yòu duì tā shuō , Yuēhàn de érzi Xīmén , nǐ aì wǒ ma . Bǐdé shuō , Zhǔ a , shì de . nǐ zhīdào wǒ aì nǐ . Yēsū shuō , nǐ mù yǎng wǒde yáng .