Yuēhànfúyīn 21:17

17 Dì sān cì duì tā shuō , Yuēhàn de érzi Xīmén , nǐ aì wǒ má . Bǐdé yīnwei Yēsū dì sān cì duì tā shuō , nǐ aì wǒ ma , jiù yōuchóu , duì Yēsū shuō , Zhǔ a , nǐ shì wú suǒ bù zhī de , nǐ zhīdào wǒ aì nǐ . Yēsū shuō , nǐ wèiyǎng wǒde yáng .