Yuēhànfúyīn 21:18

18 Wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐ , nǐ nián shǎo de shíhou , zìjǐ shù shàng daìzi , suíyì wǎng lái , dàn nián lǎo de shíhou , nǐ yào shēnshǒu lái , biérén yào bǎ nǐ shù shàng , daì nǐ dào bù yuànyì qù de dìfang .