Yuēhànfúyīn 21:20

20 Bǐdé zhuàn guō lái , kànjian Yēsū suǒ aì de nà méntǔ gēn zhe , jiù shì zaì wǎnfàn de shíhou , kào zhe Yēsū xiōng táng , shuō , Zhǔ a , maì nǐde shì shuí de nà méntǔ .