Yuēhànfúyīn 21:23

23 Yúshì zhè huà chuán zaì dìxiōng zhōngjiān , shuō nà méntǔ bù sǐ . qíshí Yēsū bù shì shuō tā bù sǐ . nǎi shì shuō wǒ ruò yào tā dĕng dào wǒ lái de shíhou , yǔ nǐ hé gān .