Yuēhànfúyīn 21:3

3 Xīmén Bǐdé duì tāmen shuō , wǒ dǎ yú qù . tāmen shuō , wǒmen yĕ hé nǐ tóng qù . tāmen jiù chū qù , shàng le chuán , nà yī yè bìng méiyǒu dǎ zhe shénme .