Yuēhànfúyīn 21:6

6 Yēsū shuō , nǐmen bǎ wǎng sā zaì chuán de yòubiān , jiù bì dé zhe . tāmen biàn sā xià wǎng qù , jìng lá bú shàng lái le , yīnwei yú shén duō .