Yuēhànfúyīn 21:7

7 Yēsū suǒ aì de nà méntǔ duì Bǐdé shuō , shì zhǔ . nàshí Xīmén Bǐdé chì zhe shēnzi , yī tīngjian shì zhǔ , jiù shù shǎng yī jiàn waìyī , tiào zaì hǎi lǐ .