Yuēhànfúyīn 21:8

8 Qíyú de méntǔ lí àn bù yuǎn , yuē yǒu èr bǎi zhǒu , ( gǔ shí yǐ zhǒu wéi chǐ , yī zhǒu yuē yǒu jīn shí chǐ bàn ) jiù zaì xiǎo chuán bǎ nà wǎng yú lá guō lái .