Yuēhànfúyīn 3:11

11 Wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐ , wǒmen suǒ shuō de , shì wǒmen zhīdào de , wǒmen suǒ jiànzhèng de , shì wǒmen jiàn guo de . nǐmen què bù lǐngshòu wǒmen de jiànzhèng .