Yuēhànfúyīn 3:17

17 Yīnwei shén chāi tāde érzi jiàng shì , bú shì yào déng shìrén de zuì , ( huò zuò "shĕnpàn shìrén" xià tóng ) nǎi shì yào jiào shìrén yīn tā déjiù .