Yuēhànfúyīn 3:31

31 Cóng tiān shang lái de , shì zaì wàn yǒu zhī shang . cóng dì shang lái de , shì shǔ hū dì , tā suǒ shuō de , yĕ shì shǔ hū dì cóng tiān shang lái de , shì zaì wàn yǒu zhī shang .