Yuēhànfúyīn 3:36

36 Xìn zǐ de rén yǒu yǒngshēng . bú xìn zǐ de rén dé bu zhe yǒngshēng , ( yuánwén zuò "bùdé jiàn yǒngshēng" ) shén de zhènnù cháng zaì tā shēnshang .