Yuēhànfúyīn 4:10

10 Yēsū huídá shuō , nǐ ruò zhīdào shén de ēncì , hé duì nǐ shuō gĕi wǒ shuǐ hē de shì shuí , nǐ bì zǎo qiú tā , tā yĕ bì zǎo gĕi le nǐ huó shuǐ .