Yuēhànfúyīn 4:45

45 Dào le Jiālìlì , Jiālìlì rén jìrán kànjian tā zaì Yēlùsǎlĕng guō jié suǒ xíng de yīqiè shì , jiù jiēdaì tā . yīnwei tāmen yĕ shì shǎng qù guò jiē .