Yuēhànfúyīn 5:19

19 Yēsū duì tāmen shuō , wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , zǐ píng zhe zìjǐ bùnéng zuò shénme , wéiyǒu kànjian fù suǒ zuò de , zǐ cáinéng zuò . fù suǒ zuò de shì , zǐ yĕ zhàoyàng zuō .