Yuēhànfúyīn 5:25

25 Wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , shíhou jiang dào , xiànzaì jiù shì le , sǐ rén yào tīngjian shén érzi de shēngyīn . tīngjian de rén jiù yào huó le .