Yuēhànfúyīn 5:7

7 Bìngrén huídá shuō , xiānsheng , shuǐ dòng de shíhou , méiyǒu rén bǎ wǒ fàng zaì chízi lǐ . wǒ zhèng qù de shíhou , jiù yǒu biérén bǐ wǒ xiān xià qù .