Yuēhànfúyīn 6:22

22 Dì èr rì , zhàn zaì hǎi nàbiān de zhòngrén , zhīdào nàli méiyǒu biéde chuán , zhǐyǒu yī zhī xiǎo chuán , yòu zhīdào Yēsū méiyǒu tóng tāde méntǔ shàng chuán , nǎi shì méntǔ zìjǐ qù de .