Yuēhànfúyīn 6:27

27 Búyào wèi nà bì huaì de shíwù laólì , yào wéi nà cún dào yǒngshēng de shíwù laólì , jiù shì Rénzǐ yào cìgĕi nǐmen de . yīnwei Rénzǐ shì fù shén suǒ yìnzhèng de .