Yuēhànfúyīn 6:42

42 Shuō , zhè bú shì Yūesè de érzi Yēsū má . tāde fùmǔ wǒmen qǐbù rèn dé má . tā rújīn zĕnme shuō , wǒ shì cōng tiān shǎng jiàng xià lái de ne .