Yuēhànfúyīn 6:45

45 Zaì xiānzhī shū shang xiĕ zhe shuō , tāmen dōu yào méng shén de jiàoxun . fán tīngjian fù zhī jiàoxun yòu xuéxí de , jiù dào wǒ zhèlǐ lái .