Yuēhànfúyīn 6:53

53 Yēsū shuō , wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nǐmen ruò bú chī Rénzǐ de ròu , bú hē Rénzǐ de xuè , jiù méiyǒu shēngmìng zaì nǐmen lǐmiàn .