Yuēhànfúyīn 6:58

58 Zhè jiù shì cōng tiān shàng jiàng xià lái de liáng . chī zhège liáng de rén , jiù yǒngyuǎn huó zhe , bú xiàng nǐmen de zǔzong chī guō mǎnǎ , háishì sǐ le .