Yuēhànfúyīn 7:18

18 Rén píng zhe zìjǐ shuō , shì qiú zìjǐ de róngyào . wéiyǒu qiú nà chāi tā lái zhĕ de róngyào , zhè rén shì zhēn de , zaì tā xīnli méiyǒu bú yì .