Yuēhànfúyīn 7:23

23 Rén ruò zaì ānxīrì shòu gēlǐ , miǎndé wéibeì Móxī de lǜfǎ . wǒ zaì ānxīrì jiào yī gèrén quán rán hǎo le , nǐmen jiù xiàng wǒ shēngqì má .