Yuēhànfúyīn 7:28

28 Nàshí Yēsū zaì diàn lǐ jiàoxun rén , dàshēng shuō , nǐmen yĕ zhīdào wǒ , yĕ zhīdào wǒ cōng nàli lái . wǒ lái bìng bú shì yóuyú zìjǐ , dàn nà chāi wǒ lái de shì zhēn de . nǐmen bú rènshi tā .