Yuēhànfúyīn 7:31

31 Dàn zhòngrén zhōngjiān yǒu xiē xìn tāde , shuō , Jīdū lái de shíhou , tā suǒ xíng de shénjī , qǐnéng bǐ zhè rén suǒ xíng de gèng duō má .