Yuēhànfúyīn 7:39

39 Yēsū zhè huà shì zhī zhe xìn tā zhī rén , yào shòu Shènglíng shuō de , nàshí hái méiyǒu cì xià Shènglíng lái , yīnwei Yēsū shàng wèi dé zhe róngyào .