Yuēhànfúyīn 8:14

14 Yēsū shuō , wǒ suīrán wéi zìjǐ zuò jiànzhèng , wǒde jiànzhèng háishì zhēn de . yīn wǒ zhīdào wǒ shì cōng nàli lái , wǎng nàli qù . nǐmen què bú zhīdào wǒ shì cōng nàli lái , wǎng nàli qù .