Yuēhànfúyīn 8:19

19 Tāmen jiù wèn tā shuō , nǐde fù zaì nàli . Yēsū huídá shuō , nǐmen bù rènshi wǒ , yĕ bù rènshi wǒde fù . ruò rènshi wǒ , yĕ jiù rènshi wǒde fù .