Yuēhànfúyīn 8:23

23 Yēsū duì tāmen shuō , nǐmen shì cōng xià tóu lái de , wǒ shì cōng shàng tóu lái de . nǐmen shì shǔ zhè shìjiè de , wǒ bú shì shǔ zhè shìjiè de .