Yuēhànfúyīn 8:40

40 Wǒ jiāng zaì shén nàli suǒ tīngjian de zhēnlǐ , gàosu le nǐmen , xiànzaì nǐmen què xiǎng yào shā wǒ . zhè bú shì Yàbólāhǎn suǒ xíng de shì .