Yuēhànfúyīn 8:52

52 Yóutaìrén duì tā shuō , xiànzaì wǒmen zhīdào nǐ shì guǐ fùzhuó de . Yàbólāhǎn sǐ le , zhòng xiānzhī yĕ sǐ le . nǐ hái shuō , rén ruò zūnshǒu wǒde dào , jiù yǒngyuǎn bú cháng sǐ wèi .